zczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych klientów oraz modeli/modelek

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych klientów oraz modeli/modelek
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Pajewscy Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (dalej:
spółka). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Zagumienna 10c, 15-866 Białystok
• przez e-mail: biuro@studiopajewska.pl
• telefonicznie: 607-858-536
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:
 wykonania zawartej z Tobą umowy;-
 promocji i reklamy Spółki;
 prowadzenia szkoleń przez Spółkę;
 prowadzenia działalności kulturalnej przez Spółkę
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 Twoja zgoda na przetwarzanie danych,
 umowa o świadczenie usług.
3. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Zagumienna 10c, 15-866 Białystok
• przez e-mail: biuro@studiopajewska.pl
• telefonicznie: 607-858-536
4. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zrealizowania celów ich przetwarzania.
5. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z
przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko
zgodnie z naszymi poleceniami.
6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem
zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację
– w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu;
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych
osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do
odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy
przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest
technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych,
które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,Aby skorzystać z
powyższych praw, skontaktuj się z nami
(dane kontaktowe w punktach 1).
i)prawo wniesienia skargi do organu- przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.